توضیحات

دیود قدرت برند WESTCODEمدل F0193385

جهت استفاده در :

رکتیفایرهای الکترولیز صنعتی

اینورترهای صنعتی

تماس بگیرید.